06
aug.
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai

1.) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre
1. Szigetcsép községben állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint aki az
adott településfejlesztéssel érintett 2. Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szigetcsépi székhelyű
építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezet és szigetcsép székhellyel, telephellyel rendelkező
vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet 3. Valamennyi Szigetcsépen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet 4. Valamennyi Szigetcsépen működő elismert egyház
2.) A tájékoztatás módja, eszköze
Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal - 2317 Szigetcsép,
Szabadság utca 2. sz. – épületében megtalálható hirdetőtábláján elhelyezett, valamint Szigetcsép
honlapján – www.szigetcsep.hu – megjelenő hirdetményen keresztül történik. Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a község honlapján külön tárhelyet biztosít a
partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.
3.) A partnerek jelentkezése, regisztrálása
A partnerek az Önkormányzatnak a településfejlesztési típusú tervek, valamint a településrendezési tervek
készítésének, módosításának szándékáról tervezés előtt az 2.) pontban ismertetett hirdetmény útján értesülnek. A partnerek a honlapon létrehozott regisztrációs ablakon keresztül – vagy postai úton - nyilatkozhatnak,
hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési
eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
egyeztetésének és elfogadásának során csak a regisztrált partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.
4.) A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei
A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően a Korm.
rendeletben meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges
részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatás feltöltéséről
intézkedik a honlapon biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán
és a 2. pont szerinti módokon.
5.a.) Településfejlesztési koncepció véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
a.) A regisztrált partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről az Önkormányzat
honlapján vagy postai úton történik. A készítendő koncepcióval és a koncepció tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent
tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak,
melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész)
összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja. b.) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció elkészítésével megbízott
tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket,
szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben
az azt elfogadó ülése ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész
összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja. Az elfogadott koncepció Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik.
5.b.) Integrált Településfejlesztési stratégia véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés
szabályai
a.) A regisztrált partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az Önkormányzat honlapján vagy postai
úton történik. A stratégia tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig
a résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon
vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. b.) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek,
aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai
űindokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester az azt elfogadó közgyűlésen
ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. Az elfogadott stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik.
5.c.) Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
a.) A regisztrált partnerek az Önkormányzat honlapján vagy postai úton keresztül kapnak előzetes tájékoztatást
a készítendő településrendezési eszközről vagy meglévő településrendezési eszköz módosításáról. Az előzetes tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak,
melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat honlapján történik. Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek
észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján
megadott e-mail címre nyújthatják be. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a településrendezési eszköz
ügyiratához csatolja. b.) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével
megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt
véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. A véleményeket a polgármester a településrendezési eszközt elfogadó közgyűlésen ismerteti. A vélemények
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és a településrendezési
eszköz ügyiratához csatolja. c.) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott településrendezési
eszközt a polgármester az Önkormányzat honlapján közzé teszi.

© 2013 Szigetcsep.hu / Minden jog fenntartva (C) the original authors.