Óvoda

Záhonyi Hugóné Óvoda bemutatása


A Záhonyi Hugóné Óvoda pedagógiai tevékenysége

A Záhonyi Hugóné Óvoda a Csepel-szigeten Ráckeve járásban fekszik, multikulturális

környezetben, három nemzetiség lakja. Magyarok, szerbek, és németek. Pedagógiai

programunk is merít az itt élő hagyományokból, a település multikulturális arculatából.


Nemzetiségi nevelés


Intézményünk nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. Az épület, ahol

működünk 2010-ben került átadásra. Pedagógiai programunknak két irányvonala van, a

Kompetencia alapú program, és a nemzetiségi nevelés német és szerb nyelven. Jelentős

eredményeket értünk el a napközbeni, tevékenységeken keresztül játszva, gyakorolt

nyelvhasználat terén, német, illetve szerb nyelven. A gyermekek önkéntelen figyelmének

felkeltése az idegen nyelven folytatott játékok iránt, a figyelmük megtartása,

óvodapedagógusainknál bevett gyakorlat. A nemzetiségi óvodapedagógusok a

nemzetiségükhöz tartozó hagyományőrzést, néphagyományokat és saját ünnepeiket is

megismertetik a gyermekekkel. Fontos és kiemelt szerepet kap a nemzetiségi nevelés terén

óvodánkban a nemzetiségi néptáncok, néphagyományok megismertetése, megszerettetése és

oktatása.


Kompetencia alapú nevelési program szellemiségében megvalósuló nevelés


Pedagógusaink a gyermek korcsoportnak megfelelő, napirenden belül rugalmas

szervezeti keretben differenciált módszereket, eszközöket alkalmaznak. Fontos az ismeretek

tapasztalati úton való átadása. Az óvodások zenében, vizuális tevékenységekben átélhetik, a

mesék szárnyaló világát. Mozgással, cselekedtetéssel, élmények biztosításával, az észlelő

funkciók változatos gyakoroltatásával, párhuzamosan végezhető tevékenységszervezéssel

sokszínű tapasztalatokat adnak át a pedagógusok óvodásaik számára. A tudatos tervező

munka révén, nap, mint nap színes élményekhez jutnak. Nevelőink sikeresen valósítják meg

az élő és élettelen környezetünkkel való harmonikus együttélést, életmódot, gondolkodást,

viselkedésmódot, szokást és értékrendszert. Játszva tanulhatnak egymástól, és a felnőttektől a

gyerekek.


Integráló nevelés


Az integráló nevelés területén is sikereket értünk el. Egyéni képesség fejlesztés,

mindig az egyes gyerekek aktuális fejlettségéhez igazodik. A potenciális tanulási zavarok

megelőzése, kiszűrése a pszichikus funkciók fejlesztése az itt dolgozó pedagógusok egyik

erős oldala. Sikerként könyveljük el, az egyéni bánásmód és differenciált foglalkoztatás

fokozott érvényesítését, tudatos alkalmazását.

Gyermekek fejlődés nyomon követése

Záhonyi Hugóné Óvoda mérés-értékelés rendszerének bemutatása és a gyerekek fejlődésének

nyomon követésén keresztül.


Nevelőtestület munkájának, eredményeinek bemutatása


Záhonyi Hugóné Óvoda nevelőtestületének összetétele: Az intézményben 6

óvodapedagógus dolgozik ebből 2 német nemzetiségi szakos, 1 szerb nemzetiségi szakos. Az

óvodában 1 szaktanácsadó dolgozik, 2 óvodapedagógusnak van szakvizsgája. Minősítési

eljárásban 3 óvodapedagógus vett részt.

Az elmúlt években az óvodapedagógusok körében népszerű továbbképzések voltak a

művészeti neveléssel kapcsolatos továbbképzések, az integrációval való továbbképzések. Az

IKT eszközök használatával kapcsolatos képzéseken valamennyi pedagógus részt vett.

Az óvodapedagógusok a kompetencia alapú pedagógiai program szellemiségét a napi

gyakorlatba átültették, több alkalommal tartottak bemutató foglalkozásokat a pedagógiai

program gyakorlati hasznosításáról, a bázisintézményi munka során. A bázisintézményi

feladatok ellátása során, a Csepel-szigeten évente 70-80 pedagógus szakmai munkáját tudtuk

segíteni.


A nemzetiségi kultúra és hagyomány átörökítést az óvoda egyik főfeladatának tekinti,

évente több alkalommal szervezünk projekt heteket és kiállításokat. Két óvodapedagógusunk

néprajzi kutatásban és előadásban is szerepet vállalt. Az óvoda az elmúlt évek során

rendszeresen publikált az intézményben folyó munkáról a helyi újságban, egy pedagógus

emlékérmet kapott a településért végzett munkájáért. Egy óvodapedagógusunk helytörténeti

könyv szerkesztésében is részt vett.


A Záhonyi Hugóné Óvoda az integráció területén is eredményeket ért el, SNI-s

gyermekeket sikerrel fejlesztette. Pedagógusaink nagy sikerrel alkalmazták az inkluzív

nevelést. A témában mindig együtt működtek a helyi pedagógiai szakszolgálat, akiktől

megfelelő szakmai útmutatást kaptak.


A Záhonyi Hugóné Óvoda csoportjainak bemutatása


Pillangó csoport:


A kiscsoport egyre bővülő létszámmal kezdte el a 2019/20-as nevelési évet. A kicsik számára

nagyon fontos családias, derűs légkörben a befogadás is zökkenőmentesen történt meg. A

gyerekek szeretnek óvodába járni, hiszen a sokféle, színes programok és lehetőségek újra és

újra vonzóvá (érdekessé) teszik napjaikat.

A felnőttek mindig türelmes, szeretettel teli fogadása mellett a szerb és német nyelvű

nemzetiségi óvodapedagógusok új tartalmakkal, hagyományok megismertetésével egészítik

ki a gyermekek ismereteit.

A csoportban dolgozó pedagógusok és az oktatás nevelést segítő munkatársak:

Márfiné Werling Angéla szerb nemzetiségű óvodapedagógus,

Kitzinger Klára német nemezetiségű óvodapedagógus,

Kleinezel Józsefné dajka


Szivárvány csoport:


A 24 fős szivárvány csoport egy nagyon kreatív csapat. Szeretnek barkácsolni,

kézműveskedni. Kedvenc játékuk az óvodapedagógusok által irányított bábozás és a

különböző szerep játékok. A csoportban lévő mozgásfejlesztést rendszeres testedzéssel érjük

el.

A csoportban dolgozó pedagógusok és az oktatás nevelést segítő munkatársak:

Buzás Krisztina óvodapedagógus

Dobrotkáné Rick Annamária óvodapedagógus

Szitás Jánosné dajka


Napsugár csoport:


A napsugár csoport a 2019/20 nevelési évben 26 kisgyermekkel dolgozik. A gyerekek

kedvencei a dalos énekes játékok, mozgásos szabályjátékok. A fiúk szívesen konstruálnak, a

lányok elmélyült szabály játékot játszanak a babakonyhában és a babaszobában fent a

galérián.

Nagycsoportosaink vidám társaság, kirándulásokkal, múzeum látogatással, tapasztalat

szerzéssel együtt fedezzük fel a világot, csodálkozunk rá az új és új dolgokra. A gyerekek

szeretnek természettudományos tartalmú tevékenységeket megismerni.

A csoportban dolgozó pedagógusok és az oktatás nevelést segítő munkatársak:

Gerencsér Zita óvodapedagógus, szaktanácsadó

Mizikné Tóth Anna Mára német nemzetiségi óvodapedagógus

Nyikes Alexandra pedagógus asszisztens

Zubcsek Éva dajka


Kapcsolat

Cím: Záhonyi Hugóné Óvoda, 2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.

Telefon: 06309408501

E-mail: ovodavezeto(kukac)szigetcsep.hu

Intézményvezető: Gerencsér Zita


Előző cikkEgészségügy